Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Poznaj Kanadę
  4. >
  5. O Kanadzie

Rząd

W Kanadzie istnieje federalna forma rządu demokratycznego, która we wspólnym rządzie, powołanym dla realizowania wspólnych celów, skupia wiele różnych środowisk politycznych. W Kanadzie istnieją także niezależne rządy regionalne, odpowiadające specyficznym potrzebom każdego regionu. Taka formuła bierze pod uwagę geograficzne realia Kanady, różnorodność społeczności kulturowych oraz podwójne bogactwo prawne i językowe.

W Kanadzie istnieją trzy poziomy rządów: federalny, prowincjonalny i terytorialny, oraz zarząd miejski (lokalny lub regionalny).

W strukturze federalnej wybrani przedstawiciele - ministrowie gabinetu pod przywództwem premiera - stanowią główny ośrodek podejmowania decyzji. Rząd federalny przewodzi demokratycznym systemem zarządzania poprzez konsultacje prowadzone z reprezentantami prowincji, miast i gmin, a także z przedstawicielami społeczności Kanady.

Główną rolą rządu Kanady jest zapewnianie i wspieranie rozwoju gospodarczego kraju. Do jego innych obowiązków należą obrona narodowa, międzyprowincjonalna i międzynarodowa wymiana handlowa, imigracja, bankowość i system walutowy, prawo karne oraz rybołówstwo. Rząd federalny nadzoruje również takie dziedziny gospodarki jak lotnictwo, żegluga, koleje, telekomunikacja oraz energia atomowa.

Rządy prowincjonalne i terytorialne mają struktury podobne do struktury rządu federalnego i odpowiedzialne są za takie sprawy jak edukacja, prawo majątkowe i cywilne, wymiar sprawiedliwości, szpitalnictwo, zasoby naturalne znajdujące się w obrębie ich granic, pomoc socjalna, instytucje zdrowia i urzędy miejskie.

Od niedawna rząd federalny przenosi na prowincje coraz więcej odpowiedzialności za realizację niektórych programów i usług. Przykładem tego są szkolenia dla niewykwalifikowanej siły roboczej oraz rozwój górnictwa i leśnictwa.

Rządy lokalne i regionalne odgrywają istotną rolę w dziedzinach, które obejmują prowadzenie szkolnictwa, zagospodarowanie terenów, przepisy dotyczące biznesu lokalnego oraz działalność społeczną i kulturalną. Struktury rządów lokalnych i regionalnych są zróżnicowane na terenie kraju.

Więcej informacji o rządzie (tylko w języku angielskim)

Zobacz również organizacja polityczna i prawna.

Supplemental content

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2009-12-08