Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Poznaj Kanadę
  4. >
  5. O Kanadzie

Organizacja polityczna i prawna

Kanada jest monarchią konstytucyjną, państwem federalnym oraz demokracją parlamentarną. W jej skład wchodzi 10 prowincji i 3 terytoria. W Kanadzie obowiązują dwa języki oficjalne: angielski i francuski.

(wszystkie linki tylko w języku angielskim)

Królowa Elżbieta II jest królową Kanady i stoi na czele państwa. Swoje uprawnienia przekazuje swojemu reprezentantowi - Gubernatorowi Generalnemu Kanady. Premier i jego Gabinet pełnią władzę wykonawczą.

Władza ustawodawcza mieści się w Parlamencie, który składa się z dwóch izb: Izby Wyższej (czyli Senatu), do której wchodzą mianowani senatorzy, oraz z Izby Gmin, do której wchodzą deputowani (jeden na każdy okręg wyborczy) wybierani w powszechnych wyborach.

Izba Gmin, która jest głównym organem ustawodawczym, jest wybierana zwykle co cztery lata, przy dozwolonej kadencji maksymalnie do pięciu lat. Wyborcy wybierają reprezentanta dla swojego okręgu wyborczego. Partia, która uzyska największą liczbę reprezentantów w Izbie Gmin, tworzy rząd.

Konstytucja Kanady ustala federalną formę rządu oraz określa funkcje i uprawnienia rządu federalnego.

Rząd federalny zarządza sprawami państwa takimi jak polityka zagraniczna i handel międzynarodowy, obrona, rybołówstwo, transport i komunikacja, podatki, system walutowy i bankowość, prawo karne, imigracja i prawa człowieka.

Zakres kompetencji prowincji obejmuje takie dziedziny jak wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, zasoby naturalne, podatki prowincjonalne, edukacja, kultura oraz zarząd miast i gmin.

Rząd federalny, prowincje i terytoria są wspólnie odpowiedzialne za środowisko naturalne. Każdy z prowincjonalnych/terytorialnych rządów ma swoje zgromadzenie ustawodawcze wybierane w powszechnych wyborach.

Konstytucja zawiera również Kartę Praw i Swobód Obywatelskich, która określa podstawowe prawa dla wszystkich mieszkańców Kanady. Karta strzeże wolności słowa i religii, praw demokratycznych, prawa do przemieszczania się i wyboru języka. Chroni także obywateli przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne oraz niepełnosprawność fizyczną i psychiczną.

W Kanadzie są dwa systemy prawne: brytyjskie prawo zwyczajowe, które stanowi podstawę prawa federalnego, prawo prowincjonalne w 9 z 10 prowincji oraz prawo terytorialne; jak również kodeks prawa cywilnego, który stosowany jest w prowincji Quebec.

Więcej informacji o strukturze rządu Kanady.

Zobacz również Rząd  (podstrona w języku polskim).

Supplemental content

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2009-12-08