Rząd Kanady
Symbol Rządu Kanady

Rząd Kanady

Poland.gc.ca

Breadcrumb

  1. strona główna
  2. >
  3. Poznaj Kanadę
  4. >
  5. Wizy i imigracja

Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Polski

Następujący zestaw pytań i odpowiedzi może być Państwu pomocny:

1. Jestem obywatelem Polski. Jakie dokumenty będą mi potrzebne, aby wjechać do Kanady na pobyt czasowy?

Potrzebny będzie Państwu ważny paszport czytany maszynowo, wydany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą Państwo podróżować do Kanady, bez konieczności odwiedzenia Ambasady Kanady w Warszawie przed podróżą.
Posiadacze polskich paszportów bez cech biometrycznych będą zobowiązani do ubiegania się o wizę na pobyt czasowy. Paszportami biometrycznymi są wszystkie paszporty wydawane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 28 sierpnia 2006r.

1A. Jak sprawdzić, czy mój paszport jest paszportem czytanym maszynowo?

Paszport czytany maszynowo to paszport, który można skanować za pomocą odpowiednich urządzeń komputerowych. Większość paszportów wydanych przez władze Polski są paszportami czytanymi maszynowo. Niemniej jednak paszporty wydawane przez placówki dyplomatyczne Polski poza granicami kraju mogą nie posiadać funkcji czytania maszynowego (szczególnie jeśli zostały wypełnione ręcznie i nie posiadają czytanego maszynowo paska na spodzie strony ze zdjęciem/danymi osobowymi). W razie wątpliwości, prosimy o zasięgnięcie informacji w Biurze Paszportowym w Państwa okolicy, w placówce dyplomatycznej Polski poza granicami kraju lub tez o przesłanie do Sekcji Wizowej Ambasady Kanady poczta elektroniczna skanowanej strony paszportu ze zdjęciem/danymi osobowymi.

2. Jaki okres czasu mogę spędzić w Kanadzie wjeżdżając w ramach ruchu bezwizowego?

Decyzję odnośnie okresu dozwolonego pobytu w Kanadzie podejmuje Urzędnik Imigracyjny na granicy kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym). Jeżeli Urzędnik Imigracyjny nie umieści żadnej adnotacji pod stemplem wjazdowym w paszporcie, wówczas dozwolony okres pobytu wynosi sześć miesięcy od daty wjazdu do Kanady.

2A. Co mogę zrobić, jeżeli chcę być w Kanadzie dłużej niż sześć miesięcy?

Po przyjeździe do Kanady istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie okresu pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem www.cic.gc.ca*.

3. Zamierzam podjąć naukę w Kanadzie. Czy potrzebuję zezwolenia na naukę?

To zależy. Jeżeli przewidywany okres nauki w Kanadzie nie przekracza sześciu miesięcy, można podjąć naukę bez konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jeżeli zamierzają Państwo podjąć naukę trwającą dłużej niż sześć miesięcy, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na naukę.
Jeżeli początkowy program nauczania, który zamierzają Państwo podjąć trwa krócej niż sześć miesięcy, lecz po jego ukończeniu zamierzają Państwo kontynuować naukę w ramach innego programu lub w innej szkole/uczelni, wówczas należy od razu ubiegać się o zezwolenie na naukę. Ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia na naukę można przedłużyć będąc w Kanadzie. Nie można natomiast uzyskać zezwolenia na naukę będąc w Kanadzie, jeżeli wjazd do Kanady nastąpił w ramach pobytu czasowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na naukę.

4. Zamierzam podjąć pracę w Kanadzie. Czy potrzebuję zezwolenia na pracę?

Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna. Zezwolenie na pracę można otrzymać w Sekcji Wizowej w Warszawie nawet w ciągu jednego dnia. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem www.cic.gc.ca*.

5. Jestem osobą bez obywatelstwa zamieszkującą w Polsce od wielu lat. Czy potrzebuję wizy na pobyt czasowy, aby odwiedzić Kanadę?

Tak. Zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy jedynie obywateli Polski. Osoby bez obywatelstwa, które zamieszkują w Polsce, lecz nie są obywatelami tego kraju nie są objęte zwolnieniem z obowiązku wizowego. Obywatele innych państw mogą odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.cic.gc.ca* w celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych wymogów wizowych.

6. Jestem posiadaczem polskiego paszportu wydanego w roku 2003, ważnego do roku 2013. Czy mogę wjechać do Kanady na pobyt czasowy bez wizy?

Nie. Posiadacze polskich paszportów bez cech biometrycznych są zobowiązani do ubiegania się o wizę na pobyt czasowy. Paszportami biometrycznymi są wszystkie paszporty wydawane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 sierpnia 2006r.

7. Wybieram się do Kanady ze swoim dzieckiem, które nie przekroczyło 18 roku życia. Ojciec dziecka nie podróżuje z nami. Czy polski paszport mojego dziecka wystarczy, aby mogło ono wjechać do Kanady?

Nie. Rząd Kanady bardzo poważnie traktuje kwestie związane z uprowadzaniem dzieci, dlatego też istnieją dodatkowe wymagania dotyczące osób nieletnich (do 18 roku życia). W związku z powyższym, powinna Pani mieć ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka oraz  zgodę notarialną ojca dziecka na wyjazd do Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.

8. Nasze dziecko (w wieku poniżej 18 lat) wybiera się do Kanady samodzielnie. Czy polski paszport mojego dziecka wystarczy, aby mogło ono wjechać do Kanady?

Nie. Rząd Kanady bardzo poważnie traktuje kwestie związane z uprowadzaniem dzieci, dlatego też istnieją dodatkowe wymagania dotyczące osób nieletnich (do 18 roku życia). W związku z powyższym, Państwa dziecko powinno mieć ze sobą odpis aktu swego urodzenia oraz notarialną zgodę rodziców na wyjazd do Kanady. Należy również podać nazwisko osoby pełnoletniej, która będzie odpowiedzialna za Państwa dziecko na terenie Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.

9. W przeszłości odmówiono mi wizy do Kanady. Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?

Tak, jeżeli odmowa wizy nie była spowodowana zakazem wjazdu do Kanady w związku z karalnością, problemami zdrowotnymi, lub innymi poważnymi przyczynami

10. W przeszłości byłam/em karana/y w Polsce. Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?

Nie, ponieważ może ciążyć na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady. Powinni Państwo zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z odpisem wyroku sądowego i aktualnym świadectwem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Wówczas zapoznamy się z przedstawionymi przez Panią/Pana informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady. Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykują Państwo możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.

11. W przeszłości byłam/em karana/y w Kanadzie. Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?

Nie, ponieważ może ciążyć na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady. Powinni Państwo zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą wyroku sądowego w Kanadzie. Wówczas zapoznamy się z przedstawionymi przez Państwa informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady. Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykują Państwo możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.

12. W przeszłości odmówiono mi wizy w związku ze złożeniem fałszywych dokumentów lub podaniem nieprawdziwych informacji w ramach wniosku wizowego złożonego w Ambasadzie. Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?

Tak, ale jedynie po upływie dwóch lat od dnia, w którym zapadła decyzja o odmowie wizy i zakazie wjazdu do Kanady. Jeżeli okres dwóch lat nie upłynął, ciąży na Państwu zakaz wjazdu do Kanady. Podróżując do Kanady przed upływem w/w okresu, ryzykują Państwo możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.

13. W przeszłości otrzymałem w Kanadzie nakaz deportacji (Deportation Order). Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?

Nie, ponieważ może ciążyć na Państwu zakaz wjazdu do Kanady. Powinni Państwo zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą nakazu deportacji z Kanady. Wówczas zapoznamy się z przedstawionymi przez Państwa informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady. Mogą Państwo potrzebować specjalnego zezwolenia na powrót do Kanady (Authorization to Return to Canada). Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykują Państwo możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.

14. Złożyłam/em w Sekcji Wizowej podanie o pobyt stały w Kanadzie. Czy mogę odwiedzić Kanadę w trakcie rozpatrywania przez Sekcję Wizową mojego wniosku o pobyt stały?

Tak, mogą Państwo wjechać do Kanady na okres czasu zezwolony przez Urzędnika Imigracyjnego na granicy kanadyjskiej (zazwyczaj jest to okres sześciu miesięcy). Należy pamiętać, że Państwa wniosek musi zostać pozytywnie rozpatrzony zanim będzie Państwu przysługiwała możliwość osiedlenia się w Kanadzie na stałe. Państwa wniosek będzie nadal rozpatrywany w Warszawie. Nie ma możliwości przekazania wniosku do rozpatrywania w Biurze Imigracyjnym na terenie Kanady. W związku z powyższym będą Państwo musieli otrzymać wizę na pobyt stały w Sekcji Wizowej w Warszawie.

15. Posiadam prawo do pobytu stałego w Kanadzie, lecz w ciągu ostatnich pięciu lat zamieszkiwałem poza terenem Kanady. Obecnie zamierzam odwiedzić Kanadę. Czy mogę pojechać do Kanady na podstawie mojego polskiego paszportu?

Zanim będą Państwo mogli wjechać do Kanady na pobyt czasowy, w ramach ruchu bezwizowego, będzie konieczne stwierdzenie czy utracili Państwo pobyt stały w Kanadzie, czy też nie. Stwierdzenie tego faktu może być dokonane na granicy kanadyjskiej lub w Sekcji Wizowej w Warszawie. Zważywszy na duże natężenie ruchu osobowego na granicach kanadyjskich, odłożenie tej procedury do chwili wjazdu do Kanady może spowodować opóźnienia w Państwa podróży. Procedurę stwierdzenia posiadania prawa pobytu stałego w Kanadzie można również przeprowadzić w Sekcji Wizowej w Warszawie. W przypadku stwierdzenia, iż nie posiadają Państwo prawa do pobytu stałego, odpowiednia decyzja zostanie wydana Państwu na piśmie, jednocześnie umożliwiając wjazd do Kanady na pobyt czasowy bez dodatkowych formalności na granicy. Jeżeli jednak istnieją przyczyny, dla których zachowali Państwo prawo do pobytu stałego, Sekcja Wizowa w Warszawie może wydać zezwolenie na powrót do Kanady ( Permanent Resident Travel Document), które umożliwi powrót do Kanady w celu zamieszkania tam na stałe.

16. Posiadam prawo do pobytu stałego w Kanadzie, lecz zgubiłam/em Kartę Pobytu Stałego. Zamierzam powrócić do Kanady. Czy mogę pojechać do Kanady bez wizy na podstawie mojego polskiego paszportu?

Tak. Zanim będą Państwo mogli wjechać do Kanady, będzie konieczne stwierdzenie czy posiadacie prawo do pobytu stałego w Kanadzie. Stwierdzenie tego faktu może być dokonane na granicy kanadyjskiej lub w Sekcji Wizowej w Warszawie. Zważywszy na duże natężenie ruchu osobowego na granicach kanadyjskich, odłożenie tej procedury do chwili wjazdu do Kanady może spowodować opóźnienia w podróży. Procedurę stwierdzenia posiadania prawa pobytu stałego w Kanadzie można również przeprowadzić w Sekcji Wizowej w Warszawie. Po stwierdzeniu, że posiadacie Państwo prawo do pobytu stałego w Kanadzie, Sekcja Wizowa w Warszawie może wydać zezwolenie na powrót do Kanady (Permanent Resident Travel Document).

17. Chciałbym pojechać do Kanady na kilka miesięcy podczas wakacji szkolnych. Chciałbym podjąć tam pracę i zarobić trochę pieniędzy. Czy jest to możliwe?

International Experience Canada umożliwia młodym Polakom i młodym Kanadyjczykom, posiadającym zezwolenie na pracę tymczasową, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pogłębienie znajomości języka, kultury i społeczeństwa drugiego kraju.

Poprzez International Experience Canada można złożyć aplikację o tymczasowe zezwolenie na pracę, aby móc podróżować i pracować w Kanadzie w okresie do jednego roku.

18. Zamierzam odwiedzić Kanadę. Czy muszę mieć ze sobą bilet powrotny z wyznaczoną datą wyjazdu?

Nie ma wymogu stwierdzającego konieczność wykupienia biletu powrotnego z wyznaczoną datą wyjazdu z Kanady. Niemniej jednak linie lotnicze, z usług których zamierzacie Państwo skorzystać mogą nałożyć wymóg posiadania biletu powrotnego bez lub z konkretną datą wyjazdu, zanim wpuszczą pasażera na pokład samolotu. Urzędnicy imigracyjni na granicy kanadyjskiej mogą pytać o długość planowanego pobytu w Kanadzie. Zazwyczaj nie ma konieczności okazania się dokumentami potwierdzającymi konkretną datę wyjazdu; należy raczej przekonać urzędnika imigracyjnego o zamiarze opuszczenia terytorium Kanady po zakończeniu wizyty.

19. Kto podejmie ostateczną decyzję odnośnie mojego wjazdu do Kanady?

Po przyjeździe do Kanady powita Państwa urzędnik kanadyjskiej służby granicznej (CBSA). Zostaniecie poproszeni o okazanie paszportu. Prosimy o upewnienie się, że posiadacie przy sobie paszport i że nie znajduje się on w bagażu. Przyspieszy to procedurę wjazdu do Kanady.
Nawet w przypadku zwolnienia z obowiązku wizowego urzędnik zada kilka pytań, aby potwierdzić, iż spełniacie wymogi związane z wjazdem do Kanady. W większości przypadków potrwa to jedynie kilka minut.
W razie podania fałszywych lub niekompletnych informacji, lub w wypadku braku przekonania o spełnieniu wymogów związanych z wjazdem do Kanady, urzędnik odmówi wjazdu na teren kraju. W Państwa gestii leży przekonanie urzędnika o tym, iż macie zamiar wyjechać z Kanady po upłynięciu terminu wizyty.
Urzędnik umieści pieczątkę w paszporcie wraz z adnotacją dotyczącą dozwolonej długości pobytu w Kanadzie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy poprosić urzędnika o wyjaśnienie.

20. Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie wjeżdżając do Kanady?

Mogą Państwo wziąć ze sobą również inne dokumenty, które mogą przekonać urzędnika kanadyjskiej służby granicznej (CBSA), iż faktycznie wybieracie się Państwo do Kanady jedynie w celu odwiedzin. Dokumenty te nie są obowiązkowe i ich ewentualne posiadanie przy wjeździe do Kanady zależy jedynie od Państwa decyzji. 

Jeżeli Państwa dziecko w wieku poniżej 18 lat wybiera się do Kanady samodzielnie, powinno mieć ze sobą odpis zupełny aktu urodzenia oraz notarialną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd do Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski. Należy również podać nazwisko osoby pełnoletniej, która będzie odpowiedzialna za Państwa dziecko na terenie Kanady.

Jeżeli jedno z rodziców podróżuje z dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, powinno mieć ze sobą odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz notarialną zgodę drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wyjazd do Kanady. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.

Posiadacze paszportów polskich bez cech biometrycznych będą wymagać wizy na pobyt czasowy w celu odwiedzenia Kanady. Paszporty biometryczne to wszystkie paszporty wydane przez władze Polski od 28 sierpnia 2006r.

21. W przeszłości odmówiono mi wizy na pobyt czasowy lub wizy na pobyt stały. Czy muszę zasięgnąć opinii Ambasady Kanady w Warszawie przed wyjazdem do Kanady?

Nie, jeżeli odmowa wizy nie była związana z popełnieniem przestępstwa, stanem zdrowia, deportacją z Kanady, przedstawieniem fałszywych dokumentów lub informacji oraz popełnieniem przestępstwa wojennego lub zbrodni przeciwko ludzkości. Decyzja o odmowie wizy, którą otrzymaliście Państwo na piśmie określa przyczyny podjętej decyzji.

22. Wybieram się do Kanady w celu nauki lub pracy. Czy muszę wykonać badania lekarskie przed uzyskaniem zezwolenia na naukę lub pracę?

Obywatele krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, udający się do Kanady w celu szkolenia (nie wymagające pozwolenia na pracę), odbycia praktyki lub pracy w służbie zdrowia lub niektórych dziedzinach pokrewnych, przed wjazdem na terytorium Kanady, muszą przejść badania lekarskie u lekarza wyznaczonego przez rząd Kanady*.

Powinni Państwo przejść badania lekarskie, jeżeli szkolenie/praktyki lub praca będą:

-wiązały się bezpośrednim kontaktem z innymi osobami; dotyczy to:

i. osób odbywających szkolenia/praktyki w służbie zdrowia – personelu, laborantów, osób opiekujących się pacjentami w żłobkach oraz domach opieki dla osób starszych, osób przyjętych na studia medyczne na kanadyjskich uczelniach medycznych, osób odbywających praktyki medyczne oraz lekarzy na krótkoterminowych zastępstwach;

ii. nauczycieli szkol podstawowych lub średnich oraz innych nauczycieli pracujących z małymi dziećmi;

iii. osób zatrudnionych jako pomoc domowa;

iv. sprawujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi w ich domach;

v. osób zatrudnionych w żłobkach.

-pracownicy rolni pochodzący z wyznaczonych krajów *

23.  Nie posiadam paszportu biometrycznego. Wybieram się na urlop do Republiki Dominikany lub innego kraju. Samolot, którym będę leciał będzie miał międzylądowanie w Kanadzie, podczas którego odbędzie się tankowanie.Czy będzie mi potrzebna wiza do Kanady?

Tak. W takim przypadku będzie potrzebna wiza tranzytowa. Aby ją uzyskać należy złozyć takie same dokumenty jak w przypadku ubiegania się o wizę na pobyt czasowy. Dodatkowo należy dołączyć kopie rezerwacji lotniczych, biletów lub dokumentów z biura podróży związanych z wyjazdem.Podania o wizy tranzytowe są zwolnione z opłat wizowych.

Prosimy o kontakt z Sekcją Imigracyjną Ambasady Kanady w Warszawie, jeżeli Państwa szkolenie/praktyki lub praca związane są z jedna z dziedzin wymienionych powyżej.

* strona dostępna tylko w językach urzędowych Kanady

Powrót do strony głównej Sekcji Wizowej w Warszawie

Footer

Ostatnia aktualizacja:
2012-10-24