Government of Canada
Symbol of the Government of Canada

Government of Canada

Thailand.gc.ca

Breadcrumb

  1. Home

Canada calls for action on critical situation in Myanmar

Statement by Global Affairs Canada

September 7, 2017 - Ottawa, Canada - Global Affairs Canada

The Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement on the situation in Myanmar:

“Canada remains deeply concerned by the critical and worsening situation in Rakhine state and its impact on neighbouring Bangladesh.

“Appreciating their shared responsibility to lead the fledgling democracy of Myanmar, Canada firmly reminds State Counsellor Aung San Suu Kyi and the military leadership of their duty to work together and act responsibly in the face of the current humanitarian crisis.

“The violence must end now. The Rohingya should be respected and recognized in the country. To deny their rightful place in Myanmar only weakens the democratic vision Aung San Suu Kyi has fought so hard for throughout her life.

“Canada wants the democratically-elected government to succeed. We will support all efforts to build an inclusive, diverse and stable society in Myanmar. Canadians expect that human rights for the Rohingya—and all other ethnic groups—will be protected.

“The Government of Canada urges the authorities in Myanmar to work together and take measures to protect all civilians from ongoing violence. We welcome the civilian government of Myanmar’s efforts to facilitate the delivery of humanitarian assistance. Canada continues to call for the full, unimpeded resumption of humanitarian assistance activities.”


แคนาดาเรียกร้องการปฏิบัติต่อกรณีสถานการณ์วิกฤตในพม่า

7 กันยายน 2560 - กรุงออตตาวา แคนาดา - กระทรวงกิจการโลกแคนาดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Chrystia Freeland ได้เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่าในวันนี้:

“แคนาดายังคงกังวลอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตและมีแนวโน้มแย่ลงในรัฐยะไข่และผลกระทบต่อบังคลาเทศที่อยู่ติดกัน

“ด้วยความชื่นชมในความรับผิดชอบร่วมของพวกเขาในการนำระบอบประชาธิปไตยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของพม่า แคนาดาขอเตือนอย่างหนักแน่นต่อที่ปรึกษาแห่งรัฐออง ซาน ซูจี และผู้นำทหาร ถึงหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องทำงานร่วมกันและปฏิบัติอย่างรับผิดชอบในการเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านมนุษยธรรมในปัจจุบัน   

“ความรุนแรงต้องยุติลงเดี๋ยวนี้ ชาวโรฮิงญาควรได้รับการเคารพและยอมรับในประเทศ  การปฏิเสธพื้นที่ตามสิทธิโดยชอบธรรมของพวกเขาในพม่ามีแต่จะทำให้วิสัยทัศน์ด้านประชาธิปไตยที่ Aung San Suu Kyi ได้ต่อสู้อย่างหนักมาตลอดชีวิตของเธอนั้นอ่อนแอลง

“แคนาดาต้องการให้รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ประสบความสำเร็จ  พวกเราจะสนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่จะสร้างสังคม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีความหลากหลาย และมั่นคง ในพม่า  ชาวแคนาดาคาดหวังว่าสิทธิมนุษยชน ของชาวโรฮิงญา และชนกลุ่มน้องทั้งหลาย จะได้รับการปกป้อง  

“รัฐบาลแคนาดาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในพม่าทำงานร่วมกันและดำเนินมาตรการที่จะปกป้องพลเรือนทั้งหลายจากความรุนแรงที่ดำเนินอยู่  พวกเรายินดีกับความพยายามของรัฐบาลพลเรือนของพม่าที่จะสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  แคนาดายังคงเรียกร้องให้กิจกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กลับสู่สภาวะเดิมอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีอุปสรรค

Footer

Date Modified:
2017-09-12